ផលិតកម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ផៈលិតៈ-- បា. ( ន. ) (ផលិត + កម្ម) ការ​បង្កើត​ផល, ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​បាន​ផល, ការ​បង្ហាញ​ឬ​បញ្ចេញ​ផល​ឲ្យ​ឃើញ​ជាក់​ស្ដែង, អំពើ​ដែល​នាំ​ឲ្យ​បាន​សម្រេច​ផល (បារ. Production) ។