ផលិតផល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ផៈលិតៈផល់ បា. សំ. ( ន. ) (ផលិត + ផល) ផល​ដែល​បាន​ធ្វើ​សម្រេច​ហើយ គឺ​ផល​ដែល​កើត​បាន​មក​ពី​ការ​ប្រកប​មុខ​របរ​ផ្សេង​ៗ មាន​កសិកម្ម​និង​ឧស្សាហកម្ម​ជាដើម (បារ. Produit) ។