ផាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យ. ( កិ. ) ពិន័យ​លក់​តាម​ទោស​ល្មើស​កន្លង​បញ្ញត្តិ ។