ផាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) រត់​កើង​មិន​រមិល​ក្រោយ : រត់​ផាស​ជើង ។ ផាស​ក្រញាំ រត់​កើង​មិន​រមិល​ក្រោយ​លែង​ហ៊ាន​វិល​ត្រឡប់​វិញ (ព. សា.) ។ ផាស​ដៃ​ផាស​ជើង អស់​កម្លាំង​ស្រងាក​បោះ​ដៃ​បោះ​ជើង ប្រឹងប្រែង​ទៅ​ទៀត​មិន​រួច ។