ផាស៊ីស្រា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ភាស៊ីស្រា ភូមិនៃឃុំឫស្សីក្រោក