ផូស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​ឮ​ដោយ​អ្វី​ៗ បែក​ឬ​ផ្ទុះ ។