ផើង

ដោយWiktionary

( ន. ) ភាជនៈ​ដី​មួយ​ប្រភេទ​រាង​មូល​ក្រោម​ទូលាយ​លើ​ឬ​រាង​មាន​ក្អេង​មាត់​តូច​ក៏​មាន សម្រាប់​ដាក់​អ្វី​ៗ ឬ​ដាំ​ឈើ​ផ្កា, ឈើ​សម្រាប់​តាំង : ផើង​ផ្កា, ត្រប៉ែ​មួយ​ផើង ។