ផើយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បង្អួច​ធំ​ពេញ​ល្វែង​មាន​ជញ្ជាំង​តឿ​រង​ពី​ក្រោម​កាល​បើ​ត្រូវ​ការ​បើក​មាន​ចន្ទល់​ទល់ ។ រន្ធ​ហុយ​របស់​សត្វ : រន្ធ​ផើយ​កណ្ដុរ, រន្ធ​ផើយ​ជាស ឬ ហៅ​ត្រឹមតែ ផើយ​កណ្ដុរ, ផើយ​ជាស ក៏​បាន ។