ផែង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ថែប​ត្បាញ​ដោយ​បន្ទោះ​សំប៉ែត : រោង​បាំង​ផែង ។ កន្ទេល​ផែង កន្ទេល​ត្បាញ​ដោយ​បន្ទោះ​ឫស្សី ។ ជញ្ជាំង​ផែង ជញ្ជាំង​ផ្ទះ​បិទ​បាំង​ផែង ។