ផែនការ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) គម្រោង​ការ, គោល​ការ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ : ធ្វើ​តាម​ផែន​ការ, ផែន​ការ​ ៥ ឆ្នាំ ។