ផែនទី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

()map, carte ( ន. ) សំណាក, គំរូ ដែល​គូរ : ផែន​ទី​លោក, ផែន​ទី​កម្ពុជ​រដ្ឋ, ផែន​ទី​ដី, ផែន​ទី​ផ្ទះ ។ រូបភាពឬរូបគំនូរដែលជាទូទៅស្ថិតនៅក្នុងប្លង់រាប និង ក្នុងមាត្រាដ្ឋានកំណត់តំណាងឱ្យវត្ថុ ឬ បាតុភូតធម្មជាតិ ឬសិប្បនិម្មិតនៃផ្ទៃរបស់ផ្នែកណាមួយឬទាំងមូលរបស់ផែនដីឬភពផ្សេងទៀត។