ផ្កាចារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ទូក​តូច​មួយ​បែប​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​លំនាំ​ត្របក​ផ្កា​ចារ : ទូក​ផ្កា​ចារ ។

  1. Cirrhinus jullieni