ផ្គរ

ដោយWiktionary

( ន. ) សូរ​លាន់​រំពង​ឮ​ខ្ទ័រ​វែង​ៗ​ឯ​អាកាស : ផ្គរ​លាន់, ផ្គរ​លាន់​ឆ្លើយ​ឆ្លង ។