ផ្គរ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) សូរ​លាន់​រំពង​ឮ​ខ្ទ័រ​វែង​ៗ​ឯ​អាកាស : ផ្គរ​លាន់, ផ្គរ​លាន់​ឆ្លើយ​ឆ្លង ។
  2. ភូមិនៃឃុំវាលពង់