ផ្ងូត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ញ៉ាំង​ឲ្យ​ងូត, ងូត​ទឹក​ឲ្យ : ម្ដាយ​ងូត​ទឹក​កូន ។ (តាម​ប្រភព​ពាក្យ​ ងូត (ញ៉ាំង​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ ងូត) គួរ​តែ​ប្រើ ភ្ងូត ប៉ុន្តែ​ធ្លាប់​តែ​ប្រើ ផ្ងូត យូរ​ហើយ, ឬ​បើ​ត្រូវ​ការ​ប្រើ ភ្ងូត ក៏​សឹង​តែ​បាន) ។