ផ្ចិតស៊្វែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ធរណីមាត្រ) centre of the sphere, centre de la sphere ចំណុចកណ្ដាលដែលស្ថិតនៅចម្ងាយដូចគ្នាដូចគ្នាពីចំណុចទាំងអស់នៃស៊្វែមួយ។