ផ្ញុច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ កិ. វិ. ) រុញ​ដាក់​ឲ្យ​ទល់​ឲ្យ​ដល់​ឲ្យ​ប៉ះ​នឹង​អ្វី​មួយ : ចាប់​ផ្ញុច, រុញ​ផ្ញុច, សង្កត់​ផ្ញុច ។