ផ្ដល់

ពីWiktionary

ជើង ដ ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ដល់, ឲ្យ​ធួន គឺ​ជួយ​បង្គ្រប់, ជួយ​បំពេញ ឲ្យ​គ្រប់​គ្រាន់, ឲ្យ​ដល់​ទី​បំផុត​កិច្ចការ ។