ផ្ដាក់ផ្ដឺត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជើង ដ (ម. ព. ផ្ដឺតផ្ដក់) ។