ផ្ដាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជើង ដ ( និ. ជា គុ ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ទាស​ចេញ​ខុស​ពី​ផ្លូវ​ពី​គន្លង, ខុស​របៀប, ខុស​ច្បាប់ ខុស​សណ្ដាប់, មិនមែន, មិន​ពិត : មនុស្ស​ផ្ដាស; និយាយ​តែ​ផ្ដាស ។ ផ្ដាស ! ខុស !, ព្រើល !...។ មនុស្ស​ទាំង​ផ្ដាស មនុស្ស​ដែល​គេ​មិន​ស្គាល់​ថា​មក​ពី​ណា នៅ​ឯណា អាក្រក់​ឬ​ល្អ​យ៉ាង​ណា : កុំ​ជឿ​ពាក្យ​មនុស្ស​ទាំង​ផ្ដាស (ប្រើ​ជា​ពហុវចនៈ) ។