ផ្ដើម

ពីWiktionary

ជើង ដ ( កិ. ) តាំង​ឡើង​ជា​មុន, ចាប់​ក​ធ្វើ​ជា​ខាង​ដើម, នាំ​ធ្វើ​មុន​គេ, ប្រារព្ធ : ផ្ដើម​កសាង​សាលា​រៀន, ផ្ដើម​ជីក​ស្រះ ។