ផ្ដេសផ្ដាស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជើង ដ ( និ. ជា គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​ខ្ជីខ្ជា, ឥត​សណ្ដាប់​ធ្នាប់, ខុស​ផ្លូវ​ខុស​គន្លង, ខុស​របៀប, ខុស​ច្បាប់, តាម​តែ​ប្រទះ : សម្ដី​ផ្ដេសផ្ដាស, ការ​ផ្ដេសផ្ដាស; និយាយ​ផ្ដេសផ្ដាស, ធ្វើ​ផ្ដេសផ្ដាស ។