ផ្ដោត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជើង ដ ( កិ. ឬ កិ. វិ. ) តម្រង់​សំដៅ​ដូច​គេ​ដោត​ពី​លើ​ចុះ​ក្រោម​ដោយ​គ្រឿង​សស្ត្រាវុធ; ឬ​សត្វ​ស្លាប​ដែល​បោះ​ពួយ​ចុះ​ឬ​ក៏​ឆាប​សំដៅ​ដាក់ : ផ្ដោត​ចុង​កាំបិត, ផ្ដោត​ចុង​កាំភ្លើង; ខ្សែ​បោះ​ពួយ​ផ្ដោត​ឆាប​ឆក់​កូន​មាន់ ។ ផ្ដោត​ចិត្ត តាំង​ចិត្ត​សំដៅ​ឆ្ពោះ​ទៅ​រក​អ្វីមួយ ។