ផ្ដោះផ្ដង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ជើង ដ ( កិ. ឬ កិ. វិ. ) និយាយ​បញ្ចៀស​វាសវាង​ឬ​បញ្ឆិត​បញ្ឆៀង​សាសព្ទ​អំពី​ហេតុ​ដើម​ ឬ​អំពី​បំណង​របស់​ខ្លួន ដោយ​សេចក្ដី​មិន​ឲ្យ​គេ​ចាប់​ដំណើរ​បាន : ផ្ដោះផ្ដង​ឲ្យ​ដឹង; និយាយ​ផ្ដោះផ្ដង, ច្រៀង​ផ្ដោះផ្ដង ។