ផ្ដៅជុំលិច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំផ្ដៅជុំ