ផ្ទាល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( និ. ) ចំពោះ, ត​ទល់​ចំពោះ​តែ​មួយ​និង​មួយ, ចំពោះ​តែ​ខ្លួន​មួយ, ដោយ​ខ្លួន​ឯង : ឲ្យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន, ទទួល​ផ្ទាល់​ដៃ, និយាយ​ផ្ទាល់​មាត់, ធ្វើ​ការ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ។ រៀន​ផ្ទាល់​មាត់ ឬ រៀន​ផ្ទាល់​ពី​មាត់ រៀន​ត​ពី​មាត់​គ្រូ គឺ​គ្រូ​ប្រាប់​ឲ្យ​ថា​តាម ឲ្យ​រៀន​ទន្ទេញ ដោយ​ឥត​មាន​គម្ពីរ​ឬ​ក្បួន​អ្វី​សម្រាប់​អាន​ទន្ទេញ : ខ្ញុំ​ចេះ​អាគម​នេះ ដោយ​រៀន​ផ្ទាល់​មាត់​គ្រូ (ម. ព. មុខ​បាឋ ទៀត​ផង) ។

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ទាល់​ពាក្យ​ទាល់​សម្ដី : និយាយ​កុហក​ដូច្នេះ បាន​ជា​គេ​ផ្ទាល់​ឲ្យ រក​ហើប​មាត់​មិន​រួច, អញ​ដឹង​ពុត​វា​អស់​ហើយ ចាំ​មើល​អញ​ផ្ទាល់វា​ម្ដង ។ ផ្ទញ់ផ្ទាល់ គឺ​ផ្ទញ់​ឲ្យ​ទាល់​សេចក្ដី ។