ផ្ទីងមូល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. Zenarchopterus ectuntio
  2. Zenarchopterus sp.