ផ្ទឺ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ប្រទាល​ព្រៃ​មួយ​ប្រភេទ ពួក​រំដេង មើម​ប្រើ​ធ្វើ​ជា​គ្រឿង​សម្ល​ឬ​គ្រឿង​ជ្រក់​ជាដើម​បាន ។ អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ ខ្ទី, អ្នក​ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ ខ្ទឺ ។ Zingiber zerumbet ( L. ) Smith