ផ្ទៃក្រឡា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ន.) ទំហំផ្ទៃមួយដែលមានខ្នាតគិតជាការេ។ area aire