ផ្ទៃក្រឡា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ន.) ទំហំផ្ទៃមួយដែលមានខ្នាតគិតជាការេ។ area aire