ផ្ទះ

ពីWiktionary

( ន. ) គ្រឹហា, លំនៅ​របស់​មនុស្ស ដែល​សង់​ដោយ​ឈើ, ដោយ​ឥដ្ឋ​ជាដើម : ផ្ទះ​ស្លឹក, ផ្ទះ​ស្បូវ, ផ្ទះ​ក្បឿង, ផ្ទះ​ឥដ្ឋ ឬ ផ្ទះ​ថ្ម; ផ្ទះ​ផ្សារ ។ល។ រាង, គម្រោង, ទ្រង់ទ្រាយ : ផ្ទះ​នាឡិកា; ផ្ទះ​រថ (រាង​រថ) ...។