ផ្ទះចេក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំឈើតុំ