ផ្នង់​ទឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ការ​បង់​ទឹក គឺ​អំពើ​ដែល​គេ​សូត្រ​សែក​មន្ត​អាគម​កូរ​ឬ​ផ្លុំ​ទឹក​ហើយ​បាច, ស្រោច, ប្រោះ លើក​កម្លាំង​ឲ្យ​សត្វ​ប្រណាំង, សត្វ​បញ្ជល់ ឬ​ឲ្យ​មនុស្ស​អ្នក​ចំបាប់, អ្នក​ប្រដាល់ : ត្រូវ​ផ្នង់​ទឹក​ភ្លាម​ឡើង​កម្លាំង​ព្រឺស (ប្រើ​តាម​ទម្លាប់​អ្នក​ដែល​ជឿ​មន្ត​អាគម) ។