ផ្នូរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ពំនូក​ដី​ដែល​ពូន​លើ​រណ្ដៅ​សាកសព : ពូន​ផ្នូរ, ផ្នូរ​ខ្មោច ។