ផ្នែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប៉ែក, សង្កាត់, ក្រុម : របស់​នេះ​មួយ​ផ្នែក, របស់​នោះ​មួយ​ផ្នែក; ផ្នែក​ទី ១, ផ្នែក​ទី ២, នាយ​ផ្នែក ។