ផ្នែល​ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ផ្នាល​ៗ) ។