ផ្លាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ទព្វ​សម្ភារៈ​នៃ​គ្រឹះស្ថាន សម្រាប់​ដាក់​ផ្ទាប់​ពី​លើ​ផ្ទោង : ផ្លាន​ផ្ទះ ។