ផ្លាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​បន្លាស់ គឺ​ដាក់​មួយ​ជា​ជំនួស​មួយ, ផ្ទេរ : ផ្លាស់​សំពត់, ផ្លាស់​កន្លែង, ផ្លាស់​ពី​ទី​រាជការ​ខែត្រ​នេះ​ទៅ​ខែត្រ​ឯ​ទៀត ។