ផ្លូវកាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ផ្លូវ​មិន​វាង, ផ្លូវ​ខ្លី​ដើរ​ឆាប់​ដល់ ។ល។