ផ្សារ

ដោយWiktionary

ផ្សារ ក្លាយ​មក​ពី​ពាក្យ​របស់​ភាសា​ចាម​និង​ម៉ាឡេ។ ចាម​ថា៖ pasar ឯម៉ាឡេ​ថា pasar; persiam bazar. ( ន. ) (ក្លាយ​មក​ពី​ពាក្យ​​បរទេស​ថា ប៊ៈហ្សារ) ទី​ប្រជុំ​លក់​ទិញ​របស់​ផ្សេង​ៗ គឺ​ប្រជុំ​ផ្ទះ​ឬ​រាន​តូច​ធំ​ដែល​គេ​ដាក់​ទំនិញ​លក់​ដូរ ។ បុរាណ្យ​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ​ថា អាប័ណ (ម. ព. នេះ ផង) ។ ផ្សារផ្សោ ផ្សារ​ស្តុកស្ដម្ភ​និង​ផ្សារ​រាយ​រង​នៅ​លាយ​ចម្រុះ​គ្នា (ព. សា.) ។

( កិ. ) ភ្ជាប់ភ្ជិត​ដោយ​ទឹក​បន្សារ : ផ្សារ​ឆ្នាំង​ស្ពាន់, ផ្សារ​ឡត​ស័ង្កសី ។