ផ្សាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​សាំង គឺ​ឲ្យ​បាត់​ផ្លាង, ឲ្យ​បាត់​ពុត​ព្យស : ផ្សាំង​លលក, ផ្សាំង​ទទា ។