ផ្សេង

ពីWiktionary

( និ. ) ទីទៃ​ពី​គ្នា, ដោយ​ខ្លួន​ពី​គ្នា, ប្លែក​គ្នា​ដោយ​ឡែក : កន្លែង​ផ្សេង, របស់​ផ្សេង​ៗ; ខាង​ណេះ​ផ្សេង ខាង​ណោះ​ផ្សេង; ឮ​គេ​និយាយ​ផ្សេង​ពី​គ្នា (បុ. សរ. ផ្សិង, ច្រើន​និយាយ​ថា ផ្សឹង) ។