ផ្សោត

ពីWiktionary

( ន. ) ឈ្មោះ​មច្ឆជាតិ​មួយ​ប្រភេទ​ឥត​ស្រកា ខ្លួន​ធំ មាន​ដោះ​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ដោះ​មនុស្ស : ផ្សោត​ងើប​ព្រួស​ទឹក​ផែត​ៗ ។ Irrawaddy dolphin