ផ្អឹប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រអឹប, ដាក់​ផ្ទាប់ : ផ្អឹប​បបូរ​មាត់ ។ ដាក់​ផ្អឹប ដាក់​ផ្ទាប់​ឲ្យ​ស្រអឹប ។