ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព្យញ្ជនៈ​ទី ៣ ក្នុង​វគ្គ​ទី ៥ ជា​ឱដ្ឋជៈ មាន​សំឡេង​កើត​ត្រង់​រឹម​បបូរ​មាត់, ជា​សិថិល-ឃោសៈ, សំស្ក្រឹត​និង​បាលី​មាន​សំឡេង​ជា ពៈ ។

( កិ. ) លើក​ដាក់​ចង្កេះ​កៀក​នឹង​ដៃ ឈរ​ឬ​ដើរ : ព​កូន ។ ព. ប្រ. ព​ផែន​ដី រក្សា​ផែន​ដី គឺ​គ្រប់គ្រង​រក្សា​អាណាចក្រ​នីមួយ​ៗ ។ ព​ពោះ មាន​ផ្ទៃ​ពោះ (ផើម) ។ ទទួល​រង​ធ្វើ​កិច្ចការ​របស់​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​នៅ​លើ​ខ្លួន​ទាំងអស់; ទទួល​រ៉ាប់រង​ទុក្ខ​លំបាក​ជាង​គេ​​ឬ​ជា​ជំនួស​អ្នក​ដទៃ : ព​កិច្ចការ, ព​គំនរ​ទុក្ខ, ព​ការ​នឿយ​ហត់, ព​រវល់ ។