ពង្រូល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ជើង ៤ ស្រកា​រឹង, កាល​ណា​ប៉ះ​ប្រទះ​នឹង​អ្វី​ៗ មូរ​ខ្លួន​ខ្វេរ​ខុប​ខ្វង់ ។ ព. ប្រ. គុ. មនុស្ស​មូរ​មុខ ឬ​មនុស្ស​ដែល​អៀន​ប្រៀន​ខ្មូរ​មុខ មិន​លុះ​ក្នុង​ទី​ប្រជុំ ចាស់​ទុំ​ហៅ​ថា ពង្រូល ឬ មនុស្ស​ពង្រូល ។