ពត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បត់​បំបែរ, ធ្វើ​ឲ្យ​ងាក​បែរ, តម្រង់, បង្កោង, បង្កុង តាម​បំណង គឺ វៀច​ឲ្យ​ត្រង់ ឬ​ធ្វើ​វត្ថុ​ត្រង់​ឲ្យ​វៀច​ឲ្យ​កោង​ជាដើម : ពត់​ព្រួញ, ពត់​ឈើ​កុង ។ ពត់​ចិត្ត ទូន្មាន​ចិត្ត​ដែល​វៀច​ឲ្យ​ងាក​បែរ​មក​រក​ផ្លូវ​ត្រង់ ។