ពន្ធនាគារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព័ន-ធៈ-- សំ. បា. ( ន. ) ផ្ទះ​សម្រាប់​ឃុំ​ខាំង, គុក : ជាប់​ពន្ធនាគារ, ជាប់​ឃុំ​នៅ​ក្នុង​ពន្ធនាគារ, នាយក​ពន្ធនាគារ ។