ពន្យល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​យល់, នាំ​ឲ្យ​យល់ : គ្រូ​ពន្យល់​សិស្ស​ឲ្យ​យល់​ត្រង់​ថ្នាក់​វិទ្យា​ដែល​ក្រ​យល់ ។