ពលរដ្ឋ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ពល់-លៈ-រាត់ បា. ( ន. ) (ពល + រដ្ឋ, តាម​បែប​វេយ្យាករណ៍​ជា រដ្ឋ​ពល) ពល​របស់​រដ្ឋ, ពល​អាស្រ័យ​នៅ​ក្នុង​រដ្ឋ, ប្រជាជន​ទាំង​ប្រុស​ទាំង​ស្រី​ដែល​ទុក​ជា​កម្លាំង​របស់​ប្រទេស : ពល​រដ្ឋ​ម្នាក់​ៗ គប្បី​ពលិ​កម្ម​ផ្សេង​ៗ​ចំពោះ​ប្រទេស​ជាតិ​មាតុ​ភូមិ តាម​នាទី​របស់​ខ្លួន ។