ពស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សត្វ​ពួក​ទីឃ​ជាតិ​អាសីរ​ពិស​ផ្សេង​ៗ : ពស់​វែក​រនាម, ពស់​វែក​ដំបូក, ពស់​វែក​ស្រងែ, ពស់​ក្រាយ, ពស់​ពព្លាក់; ពស់​សង់សឿ, ពស់​ព្រៃ, ពស់​ទង​ត្រាវ, ពស់​ព្រលឹត, ពស់​សម្លាប់​កង្កែប ។ល។ ។ល។

  1. kind of potato or yam