ពហ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ព្រះវិហារ